BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 28 marca 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego. Umowę podpisano z Jarosławem Tobiaszem Warackim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Waracki Jarosław Tobiasz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPOL z siedzibą w Augustowie przy ul. A. Mickiewicza 13A/12, 16-300 Augustów. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymiana pokrycia dachowego.

Numer ogłoszenia: 63227 - 2008; data zamieszczenia: 28.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 8700 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymiana pokrycia dachowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymiana pokrycia dachowego. Zakres prac obejmuje:
1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow.1235,58 m2 warstwą styropianu grubości 14cm w systemie Weber Terranova lub równoważnym
2) docieplenie stropodachu o pow. 886,30m2 warstwą wełny mineralnej grubości 20cm,
3) docieplenie ścian na poddaszu o pow. 179 m2 warstwą styropianu grubości 12 cm,
4) wykonanie obróbek blacharskich oraz podokienników zewnętrznych , rynien i rur spustowych,
5) wykonanie ścian łukowych składu opału oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i posadzki z gresu antypoślizgowego na składzie opału,
6) remont dachu , polegający na wymianie pokrycia dachowego ,
7) wymianę instalacji c.o.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 833078,97 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPOL
Waracki Jarosław Tobiasz, ul. A. Mickiewicza 13A/12, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 833078,97

Oferta z najniższą ceną: 833078,97 / oferta z najwyższą ceną: 1 045 585,96

Waluta: PLN.


Data powstania: piątek, 28 mar 2008 14:43
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 kwi 2008 14:48
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1787 razy