BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczne przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.
I. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/20
Powierzchnia nieruchomości - 1.021m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.700zł. + 22% VAT
Wadium – 6.000zł.

II. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/21
Powierzchnia nieruchomości - 1.042m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 31.300zł. + 22% VAT
Wadium - 6.000zł.

III. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/69
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT
Wadium – 6.000zł.

IV. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/70
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT
Wadium – 6.000zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 14 maja 2008 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV.

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O)Pisz.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003r. opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 100, poz.1371 z dnia 10 lipca 2003r.
w/w nieruchomości przeznaczone są na cele projektowanej zabudowy letniskowej.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie trzech
lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 08 maja 2008 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 12:36
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 16:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2008 10:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2107 razy