BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Maldanin, gmina Pisz.


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Maldanin, gmina Pisz.
Numer działki - 50/1
Powierzchnia działki - 304 m2
Numer KW - 13235
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona na
uzupełnienie działek sąsiednich
Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000zł + 22% VAT
Wadium - 3.500zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek nr 49/1 i 56 położonych w Maldaninie.
5.W/w nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Gabaryty
działki uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej odrębnej budowli
czy obiektu, wobec czego może być ona wykorzystana jedynie na powiększenie
terenów przyległych i w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele działek
nr 49/1 i 56 położonych w Maldaninie.
6. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O)Pisz.
7.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - jest to teren drogi gruntowej.
8.Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu winny w siedzibie organizatora
przetargu w pok. nr 58 złożyć pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W zgłoszeniu należy podać :
-imię, nazwisko, imiona rodziców i adres zamieszkania,
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
-oświadczenie o posiadaniu prawa własności do nieruchomości oznaczonych nr
geodezyjnymi działek 49/1 i 56 położonych w Maldaninie, gmina Pisz.
Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia
15 stycznia 2009 r. do godz. 15. 00.
9. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
13. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
14.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 15 stycznia 2009 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 12:57
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sty 2009 07:57
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1778 razy