BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Umowę podpisano z Robertem Barmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 367925 - 2008; data zamieszczenia: 16.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347593 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w ilości 2097 szt. opraw oświetleniowych wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. Konserwacja obejmuje około 13 km oświetleniowej linii kablowej niskiego napięcia, około 31,7 km napowietrznej linii oświetleniowej, 57 tablic oświetleniowych w stacjach oraz 34 szafki oświetleniowe, w tym: - na terenie miasta Pisz - 1226 opraw oświetleniowych - na terenie gminy Pisz - 871 opraw oświetleniowych Zakres rzeczowy zamówienia może ulec niewielkiej zmianie w miarę oddawania do użytku nowych linii oświetleniowych - nie więcej jednak niż o 100 punktów oświetlenia ulicznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62940,99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Robert Barma prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 62940,99
* Oferta z najniższą ceną: 62940,99 oferta z najwyższą ceną: 62940,99
* Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 16 gru 2008 16:49
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2008 17:00
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1642 razy