BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz. Umowę podpisano z Krzysztofem Kibiłko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GeoSerwis Usługi Geodezyjne + GPS Krzysztof Kibiłko, ul. G. Gizewiusza 12, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
Numer ogłoszenia: 372753 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340085 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podziału siedmiu nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) podział działek nr 1129/23, nr 1173/3 i nr 1460/3 położonych w Piszu przy ul. Słubickiej, na 32 działki 2) podział działki nr 1410 położonej w Piszu przy ul. Batorego, na 2 działki 3) podział działki nr 357/23 położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza, na 2 działki 4) podział działki nr 232/5 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego, na 2 działki 5) podział działki nr 399/6 położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej, na 2 działki 6) podział działki nr 4 położonej w Piszu przy ul. Św. Wojciecha, na 3 działki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 9749,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* GeoSerwis Usługi Geodezyjne + GPS Krzysztof Kibiłko, ul. G. Gizewiusza 12, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 9749,00
* Oferta z najniższą ceną: 9749,00 oferta z najwyższą ceną: 20000,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 19 gru 2008 12:51
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2008 09:45
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1592 razy