BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Numer ogłoszenia: 373691 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355739 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie i wywóz stałych odpadów z terenu gminy Pisz, w tym: 1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników, ilość pojemników KP-7 - 12 sztuk pojemników zapewni wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: na terenie parku Różanego w Piszu - 1 szt., na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu - 3 szt., na terenie cmentarza komunalnego w Turośli - 1 szt., w m. Zdory - 1 szt., Pilchy - 1 szt., Karwik - 1 szt., Wiartel - 1 szt., Zdory (Szeroki Ostrów) - 1 szt. oraz w rejonie skrzyżowania Rostki - Łysonie - 1 szt., Dłutowo (za Jeżami lewa str.) - 1 szt. 2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją, ilość pojemników POK 11 - 15 sztuk pojemników posiada Zamawiający. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: Pisz ul. Trzcinowa - 1 szt., ul. Gizewiusza nr 5 - 1 szt., na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu - 4 szt., w miejscowościach: Kwik - 1 szt., Łupki - 2 szt, (w tym 1 szt. na plaży w okresie od 1.05.2009 r do 30.09.2009 r.), Wiartel - 1 szt., Wiartel Mały - 2 szt., Szczechy Małe - 1 szt., parking za Kociołkiem Szlacheckim -1 szt., Kociołek Szlachecki (plaża) - 1 szt. 3) opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy ulicach wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic przy których zlokalizowane są kosze uliczne, objęte zamówieniem: ul. Trzcinowa; droga do plaży w Piszu; Al. Piłsudskiego; ul. Wołodyjowskiego; ul. Zagłoby; Os. Wschód - ciąg pieszy wraz z nową ulicą osiedlową; ul. Olsztyńska do Snopek; ul. Orzyska; ul. Grunwaldzka; ul. Kościuszki; ul. Wojska Polskiego; ul. Warszawska; Pl. Daszyńskiego; ul. Rybacka, ul. 1-go Maja, ul. Tuwima, ul. Ratuszowa, ul. Młodzieżowa; przy drodze krajowej nr 63 (przy chodniku) Pisz - Maldanin. 4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 39 przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz przystanków autobusowych: Stare Guty, Kwik, skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową do m. Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki - Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk (2 szt.), Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, Jeglin, Trzonki, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 z drogą do m. Turowo, Kocioł Duży, Jaśkowo. 5) ustawienie i opróżnianie pojemników SM 110 (zapewnia Wykonawca), przy świetlicach wiejskich we wsiach: Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Łupki, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Kociołek Szlachecki, Rostki, Łysonie, Szczechy Wielkie, Hejdyk. 6) uprzątanie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Pisz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.13.20-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 214953,27 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 214953,27
* Oferta z najniższą ceną: 214953,27 ,oferta z najwyższą ceną: 214953,27
* Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 19 gru 2008 14:50
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2008 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2008 09:45
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1862 razy