BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz. Umowę podpisano z Kancelarią Prawną PROKURENT S.C. w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.
66-68 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 376439 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Piszu w szczególności: a) wydawanie opinii prawnych dotyczących podejmowanych przez Zamawiającego czynności; b) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; c) zastępowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowym na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72000,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Prawna PROKURENT S.C. w Piszu, ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 72000,00
Oferta z najniższą ceną: 72000,00 oferta z najwyższą ceną: 72000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 08:39
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 12:50
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2008 08:34
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1712 razy