BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonał zmian w treści SIWZ w postępowaniu na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz polegającej na zmianie § 11 ust. 1 lit. b wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ który otrzymuje brzmienie:
„b) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu określonego w Harmonogramie.”

Ponadto informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 16.01.2009 r. do godz. 10. 40.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 16.01.2009 r. o godz. 11. 00.”


Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz.

Data powstania: środa, 24 gru 2008 13:42
Data opublikowania: środa, 24 gru 2008 13:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lut 2009 07:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1608 razy