BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz - zadanie nr 2
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 2, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, za łączną cenę brutto – 112 551,10 zł brutto za realizację całego zadania nr 2 określonego w SIWZ.
Oferta nr 2 na zadanie nr 2 spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jako jedyna złożona oferta na zadanie nr 2 według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów i w związku z powyższym wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Henryk Leszczyński
ul. Usługowa 10
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium:

a) cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu żwiru lub tłucznia – 50%
Oferta nr 2 na zadanie nr 2 (516,06 : 516,06)x50x4 = 200,00 pkt
b) cena brutto za 1 t żwiru z dowozem – 40%
Oferta nr 2 na zadanie nr 2 (31,36 : 31,35)x40x4 = 160,00 pkt
c) cena brutto za 1 t tłucznia z dowozem – 10%
Oferta nr 2 na zadanie nr 2 (61,61 : 61,61)x10x4 = 40,00 pkt

200,00 pkt + 160,00 pkt + 40,00 pkt = 400 pkt
Razem
400, 00 pkt

Data powstania: środa, 31 gru 2008 08:25
Data opublikowania: środa, 31 gru 2008 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2009 12:51
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1481 razy