BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 1. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Spółka z o.o. z siedzibą w Giżycku, ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko. Ponadto informuję, że w dniu 31 grudnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 2. Umowę podpisano z Pawłem Brandt prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa IWA Paweł Brandt, ul. Rybacka 22/5, 12-200. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403
Pisz: Świadczenie usług w zakresie utrzymanie terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Numer ogłoszenia: 385369 - 2008; data zamieszczenia: 31.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 363465 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu numer 1 dotyczy: 1. Utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o pow. ogólnej 10 394 m2 2. Utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 50 349 m2 3. Utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 81 982 m2 4. Utrzymania cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej 29 300 m2 5. Utrzymania zieleńców przy ulicach o powierzchni ogólnej 32 725 m2 6. Bieżącego utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2 Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu numer 2 dotyczy: 1. Utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 99 478 m2 2. Utrzymania cmentarzy wojennych o powierzchni ogólnej 23 831 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 363942,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 1

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Spółka z o.o. z siedzibą w Giżycku, ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 252342,00
* Oferta z najniższą ceną: 252342,00 oferta z najwyższą ceną: 292149,53
* Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 2

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Paweł Brandt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa IWA Paweł Brandt, ul. Rybacka 22/5, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 111600,00
* Oferta z najniższą ceną: 111600,00 oferta z najwyższą ceną: 457290,24
* Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 31 gru 2008 11:43
Data opublikowania: środa, 31 gru 2008 11:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sty 2009 07:39
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1749 razy