BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania na dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu
Do Zamawiającego w dniach 09 i 11.02.2009 r. wpłynęły 3 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy zapytania nr 1

Ad. I Roboty budowlane:

Dz. 2 Fundamenty:

poz. 21 przedmiaru - zastosować 1* styropian FS30 gr.10 cm od strony zewnętrznej.
Dz.7 Ściany poddasza:
Winno być 4szt *5.0mb =20mb kominów wentylacyjnych typu SCHIEDEL lub równoważne.
Dz.8 Dach –konstrukcja:
Poz.107 przedmiaru – folia dachowa na deskowaniu pełnym np.: UNIVERSAL lub równoważne.
Poz.108 przedmiaru - łaty drewniane 50*50 mm
Poz.109 przedmiaru - kontrłaty drewniane 50*38 mm
Dz.10 Posadzki:
Poz.130 przedmiaru- w pozycji materiał przyjęto płytę OSB 2*12.5 mm
Poz.134 przedmiaru – szczegółowe określenie parametrów sprzętu sportowego w projekcie technologii Sali Sportowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Poz.150 przedmiaru – tak, wykładziny antyelektrostatyczne np.: LG CHEM MISTIQUE-PUR lub równoważne.
Dz.13 Stolarka okienna i drzwiowa:
Poz.195 przedmiaru - podokienniki drewniane
Poz.196 przedmiaru - podokienniki drewniane
Poz.197 przedmiaru - drzwi Dz-1;Dz-2;D-1 aluminiowe częściowo przeszklone, zewnętrzne ciepłe aluminium.
Poz.199 przedmiaru - drzwi płycinowe okleinowane fabrycznie wykończone
Dz.15 Elewacja i roboty zewnętrzne:
Poz.259 przedmiaru - kostka betonowa ciemny i jasny brąz gr.6cm o pow.= 519.00 m2 i gr.8cm o pow.= 301,2m2
Poz. 264 przedmiaru - sadzenie drzew i krzewów zgodnie z wykazem zieleni stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Krzewy, nie mniejsze niż 30 cm, krzewy kolumnowe nie mniejsze niż 80 cm, drzewa nie mniejsze niż 100 cm. Wszystkie sadzonki wysadzane z donic.

Ad. II Roboty sanitarne:

1. Izolację cieplną rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy wyliczyć wg poz. 61-63 załącznika do niniejszego ogłoszenia. Instalację zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej należy wykonać bez izolacji cieplnej rurociągów.
2. zawory termostatyczne: należy przyjąć Ø 15mm
3. Grzejniki określone w poz. 64-65 załącznika nr 6 do SIWZ nie występują w związku ze zmianą załącznika nr 6 do SIWZ.

Dotyczy zapytania nr 2

Ad. 1 Zamawiający mylnie zamieścił część pozycji w przedmiarze robót. Do wyceny robót sanitarnych należy przyjąć przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ad. 2 W załączniku do niniejszego ogłoszenia przedstawiono lokalizację istniejącego węzła grupowego, z którego zasilana jest instalacja grzewcza szkoły.

Ad. 3 Do wyceny należy przyjąć rury miedziane na instalacji c.o. oraz ocynkowane na instalacji wodociągowej lub materiały równoważne. Jeżeli zastosowanie rur PEX na instalacji c.o. zamiast miedzianych i na instalacji wodociągowej zamiast ocynkowanych jest równoważne, to Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w instalacji z tych materiałów.

Dotyczy zapytania nr 3

Ad. 1 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I
Ad. 2 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I
Ad. 3 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I
Ad. 4 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.


Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszego pisma. Ponadto zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ poprzez dodanie do niego: Wykazu Zieleni oraz Projektu Technologii Sali Sportowej stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Jednocześnie informuje się, iż w wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 23.02.2009 r. do godz. 11 .20.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 23.02.2009 r. o godz. 11. 30."


W załączeniu: treść zapytań nr 1, 2 i 3, projekt technologii sali sportowej, wykaz zieleni do projektu zagospodarowania terenu, przedmiar robót sanitarnych, lokalizacja węzła cieplnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 10:06
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2009 15:41
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1666 razy