BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu
Do Zamawiającego w dniu 18.02.2009 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:
Ad. 1
Pozycja 12 przedmiaru wpisana została omyłkowo. Konstrukcja nawierzchni nie zawiera warstwy odsączającej.
Ad. 2.
W przedmiarze w miejsce warstwy odsączającej winno znaleźć się korytowanie i przygotowanie podłoża.
Ad. 3.
W trakcie realizacji dokumentacji nie było możliwości wykonania tabeli robót ziemnych. Teren objęty projektem stanowił magazyn humusu inwestycji „Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 …. w m. Pisz”. Projekt zakładał doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego i dokonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni.
Ad. 4.
Do wykonania wpustów kanalizacji deszczowej można zastosować inne materiały pod warunkiem akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru. Procedura zamiany może odbyć się po rozpoczęciu robót.
Ad. 5.
Zapis wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym metodą przycisku jest zapisem ogólnym i zdaniem Zamawiającego nie ma zastosowania przy realizacji niniejszej inwestycji. Studnie D102 i D103 zlokalizowane są w osi chodnika o szerokości 2,50 m. Reasumując, włączenia należy wykonać poprzez wykonanie wykopu.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:
1) w ust. 3 SIWZ skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”
2) w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ dodaje się trzy części ogólne Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące robót ziemnych, wykonania wykopów w gruntach nieskalistych oraz wykonania nasypów – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.
3) Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma.
4) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ w § 2 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”

Poza tym w ogłoszeniu o zamówieniu (ZP-400) w sekcji II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w punkcie II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”

W załączeniu treść zapytania nr 1, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące robót ziemnych, wykonania wykopów w gruntach nieskalistych oraz wykonania nasypów oraz poprawiony przedmiar robót – załącznik nr 6 do SIWZ
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 lut 2009 12:13
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2009 13:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lut 2009 07:45
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1550 razy