BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 15 grudnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz. Umowę zawarto z Arturem Sebastianem Zadrogą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne - Artur Zadroga z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 8. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.


Pisz: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz

Numer ogłoszenia: 247367 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208795 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału czternastu działek położonych na terenie miasta Pisz. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) podział działki nr 376/22 położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza, na 5 działek; 2) podział działki nr 990/11 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, na 3 działki; 3) podział działki nr 990/10 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, na 6 działek; 4) podział działki nr 481/13 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 9 działek; 5) podział działki nr 1293 położonej w Piszu przy ul. Długiej, na 18 działek; 6) podział działki nr 481/21 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 3 działki; 7) podział działki nr 481/20 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 3 działki; 8) podział działki nr 481/19 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 2 działki; 9) podział działki nr 481/18 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 2 działki; 10) podział działki nr 481/17 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 2 działki; 11) podział działki nr 481/16 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, na 2 działki; 12) podział działki nr 314/6 położonej w Piszu przy ul. Różanej, na 2 działki; 13) podział działki nr 4/30 położonej w Piszu przy ul. Św. Wojciecha, na 2 działki; 14) podział działki nr 6/23 położonej w Piszu przy ul. Warmińskiej, na 2 działki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 9.753,28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Artur Sebastian Zadroga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne - Artur Zadroga, ul. Warszawska 8, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 9.753,28
Oferta z najniższą ceną: 9.753,28 oferta z najwyższą ceną: 38,700,00
Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 18 gru 2009 10:13
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 10:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy