BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Umowę zawarto z Iwoną i Robertem Barmą prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Pisz: Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 247549 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229415 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz, polegających na utrzymaniu w sprawności technicznej 2587 punktów oświetlenia ulicznego wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. Konserwacja obejmuje około 23,7 km oświetleniowej linii kablowej niskiego napięcia, około 37,5 km napowietrznej linii oświetleniowej, tablic oświetleniowych w stacjach oraz 45 szafek oświetleniowych, w tym: 1) na terenie miasta - 1504 oprawy oświetleniowe (dodatkowo 177 opraw oświetleniowych od dnia 1 marca 2010 r.); 2) na terenie gminy - 902 oprawy oświetleniowe (dodatkowo 4 oprawy oświetleniowe od dnia 1 marca 2010 r.) Zakres rzeczowy zamówienia może ulec nieznacznej zmianie w miarę oddawania do użytku nowych linii oświetleniowych, jednak nie więcej niż o 100 punktów oświetlenia ulicznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 68.393,51 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 68.393,51
Oferta z najniższą ceną: 68.393,51 oferta z najwyższą ceną: 68.393,51
Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 18 gru 2009 10:32
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 11:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 10:42
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1505 razy