BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz (zadania nr 3, 6, 7 I 8)
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 20 maja 2010 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz. Umowy zawarto z:

na zadanie nr 3 - Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15.

na zadanie nr 6 - Krzysztofem Jórzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 3.

na zadanie nr 7 - Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15.

na zadanie nr 8 - Darią Boroch-Ilińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARANDA Daria Boroch-Ilińska z siedzibą w Gdyni, przy ul. Turkusowej 1/8.

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).


Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 143881 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86013 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 zadań: 1) Zadanie nr 1 obejmuje wycenę 70 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie. 2) Zadanie nr 2 obejmuje wycenę 8 nieruchomości zabudowanych. 3) Zadanie nr 3 obejmuje wycenę 150 nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 4) Zadanie nr 4 obejmuje wycenę 80 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 5) Zadanie nr 5 obejmuje wycenę 80 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 6) Zadanie nr 6 obejmuje wycenę 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 7) Zadanie nr 7 obejmuje inwentaryzację 70 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 8) Zadanie nr 8 obejmuje inwentaryzację 3 budynków wielorodzinnych. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń Zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio: ich oznaczenia, rodzaju i położenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2, 71.35.32.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3
Nazwa: ZADANIE NR 3 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22.500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17.250,00

Oferta z najniższą ceną: 17.250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35.502,00

Waluta: PLN.

Część NR: 6
Nazwa: ZADANIE NR 6 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krzysztof Jórzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7.320,00

Oferta z najniższą ceną: 7.320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9.750,24

Waluta: PLN.

Część NR: 7
Nazwa: ZADANIE NR 7 - Inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4.500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5.551,00

Oferta z najniższą ceną: 5.551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8.147,92

Waluta: PLN.

Część NR: 8
Nazwa: ZADANIE NR 8 - Inwentaryzacja budynków wielorodzinnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Daria Boroch-Ilińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARANDA Daria Boroch-Ilińska, ul. Turkusowa 1/8, 81-158 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7.451,76

Oferta z najniższą ceną: 7.451,76 / Oferta z najwyższą ceną: 10.906,80

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 08:54
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 08:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2172 razy