BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 2 czerwca 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3
Numer ogłoszenia: 148165 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103343 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3. Zakres prac obejmuje: 1) rozebranie istniejących nawierzchni betonowych o gr. 15 cm i o powierzchni 756,6 m2; 2) rozebranie istniejących krawężników betonowych o dł. 293 m; 3) rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 10 cm i o powierzchni 75 m2; 4) ustawienie krawężników betonowych najazdowych o dł. 186 m; 5) ustawienie krawężników betonowych wystających o dł. 34 m; 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 756,6 m2; 7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm i o powierzchni 32 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161.218,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 175.663,14

Oferta z najniższą ceną: 175.663,14 / Oferta z najwyższą ceną: 175.663,14

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 9 cze 2010 14:02
Data opublikowania: środa, 9 cze 2010 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 cze 2010 08:31
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1564 razy