BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 7 czerwca 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu. Umowę zawarto z Elżbietą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET Zajazd Wiejski z siedzibą w Szczechach Wielkich. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Budowa ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu
Numer ogłoszenia: 148247 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74895 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu. Zakres prac obejmuje: 1) regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych; 2) wymianę hydrantów podziemnych o śr. 80 -100 mm - 5 szt.; 3) wykonanie kanalizacji deszczowej: a) z rur PCV o śr. zewn. 250 mm i dł. 237 m, b) z rur PCV o śr. zewn. 160 mm i dł. 42,5 m, c) montaż studzienek ściekowych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem - 13 szt., d) montaż studzienek rewizyjnych betonowych o śr. 1000 mm - 5 szt.; 4) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej o gr. 80 mm i pow. 2750 m2; 5) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej o gr. 80 mm i pow. 697 m2; 6) ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x23 cm i dł. 868,5 m; 7) ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm i dł. 452,1 m; 8) ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm i dł. 893,5 m; 9) wykonanie chodników z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm i pow. 949 m2; 10) wykonanie trawników o pow. 0,123 ha.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Mieczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET Zajazd Wiejski, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 883.073,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 508.476,48

Oferta z najniższą ceną: 508.476,48 / Oferta z najwyższą ceną: 772.355,15

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 9 cze 2010 14:07
Data opublikowania: środa, 9 cze 2010 14:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 cze 2010 08:31
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1549 razy