BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu. Umowę zawarto z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojsciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu

Numer ogłoszenia: 170501 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122955 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu, a w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i ziemne; 2) wykonanie podbudowy; 3) wykonanie studni chłonnej; 4) wykonanie nawierzchni: a) nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - 148 m2; b) nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary - 269 m2; c) nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - 163 m2; 5) izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych i między budynkiem a polbrukiem - 21,90 m2; 6) wykonanie trawników - 70 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.11.12.20-6, 45.11.27.00-2, 45.22.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wojciech Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL, Łupki 108d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101.288,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 65.099,20

Oferta z najniższą ceną: 65.099,20 / Oferta z najwyższą ceną: 113.033,68

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 30 cze 2010 08:14
Data opublikowania: środa, 30 cze 2010 10:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lip 2010 09:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1754 razy