BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Piszu przy Al.Turystów.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z poźn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
-Położenie nieruchomości - Pisz, Aleja Turystów,
-Opis nieruchomości-nieruchomość nie zabudowana,
-Numer geodezyjny nieruchomości - 9/1
-Powierzchnia nieruchomości ogółem - 987 m2
-Numer KW - 13738,
- Cena działki (cena wywoławcza) - 44.415,-zł,
- wadium w wysokości - 8.000,-zł.
1. Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2004 r. o godz. 12,00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium,
a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy działki.
5.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren Ośrodka Turystycznego „Roś”, dopuszczalna rozbudowa obiektów w miarę potrzeb, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
9.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie
tutejszego Urzędu pok.nr 51 w godz.od 8 00 do
13 00-najpóźniej do dnia 12 marca 2004r.
podając numer nieruchomości i jej położenie.
Data powstania: piątek, 27 lut 2004 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2004 14:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 mar 2004 07:48
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2092 razy