BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i żużlowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5 tel. 0-87 423 52 10 ogłasza przetarg nieograniczony na „Profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i żużlowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz”.

Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2004r do 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- najniższa cena za świadczenie usług w zakresie profilowania dróg - 70%
- najniższa cena za dowóz pospółki-żwiru - 30%
Oferty należy składać w terminie do dnia 11.03.2004r do godziny 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 pok. nr 35.
Cena formularza 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2004r o godz. 10.15 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 664 z późn. zm.) oraz inne określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2004 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2004 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 mar 2004 20:31
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1986 razy