BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 października 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu. Umowę zawarto z Tadeuszem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Sadowski z siedzibą w Piszu, przy ul. Jeziornej 14. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Numer ogłoszenia: 308815 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269255 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu, a w szczególności: 1) wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku; 2) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 3) wymiana obróbek blacharskich; 4) wymiana rynien na rynny z blachy ocynkowanej; 5) remont schodów wejściowych do kuchni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tadeusz Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Sadowski, ul. Jeziorna 14, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168.837,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 167.587,62

Oferta z najniższą ceną: 167.587,62 / Oferta z najwyższą ceną: 193.071,09

Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 2 lis 2010 13:10
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2010 13:41
Data przejścia do archiwum: środa, 10 lis 2010 07:43
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1722 razy