BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 października 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011

Numer ogłoszenia: 311317 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293203 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 21,926 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 18,532 km; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o pow. 79.544 m2; 4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o pow. 20.680 m2; 5) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta, o długości 92,43 km; 6) zakupienia, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; 7) wywozu śniegu z terenów o pow. 19.698 m2; 8) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2011 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 359.824,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 333.840,00

Oferta z najniższą ceną: 333.840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 333.840,00

Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 4 lis 2010 14:12
Data opublikowania: czwartek, 4 lis 2010 16:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lis 2010 09:21
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1621 razy