BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 listopada 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu

Numer ogłoszenia: 315351 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277325 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu, a w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i ziemne; 2) regulacja pionowa studzienek - 2 szt.; 3) wykonanie podbudowy; 4) wykonanie elementów ulic: a) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 81,90 m, b) ława pod krawężniki betonowe z oporem - 4,10 m3, c) krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 49,80 m, d) krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 32,10 m, e) obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 67 m, 5) wykonanie nawierzchni: a) nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 40 mm - 152,60 m2, b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (warstwa wiążąca) - 450,80 m2, c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 450,80 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.11.00.00-1, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108.078,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 134.481,16

Oferta z najniższą ceną: 134.481,16 / Oferta z najwyższą ceną: 134.481,16

Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lis 2010 12:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1542 razy