BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1. Umowę zawarto z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108 d. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1

Numer ogłoszenia: 318519 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284407 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1, a w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i ziemne; 2) ułożenie rur osłonowych o śr. 110 mm - 11,00 m; 3) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 7 szt.; 4) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 3 szt.; 5) wykonanie podbudowy; 6) wykonanie elementów ulic: a) rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 54,00 m, b) ławy pod krawężniki betonowe z oporem - 3,51 m3, c) krawężników betonowych wystających bez ław na podsypce piaskowej - 54,00 m, d) krawężników betonowych najazdowych bez ław na podsypce piaskowej - 18,00 m, e) obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 1353,40 m, 7) wykonanie nawierzchni: a) z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 1778,90 m2, b) z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 38,90 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.11.00.00-1, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojciech Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL, Łupki 108 d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292.332,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 180.743,85

Oferta z najniższą ceną: 180.743,85 / Oferta z najwyższą ceną: 289.878,45

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 10 lis 2010 11:28
Data opublikowania: środa, 10 lis 2010 13:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lis 2010 08:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1571 razy