BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 9 listopada 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu. Umowę zawarto z Jarosławem Barankiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz z siedzibą w Grajewie, przy ul. Targowej 12. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu

Numer ogłoszenia: 318641 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270639 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu, a w szczególności: 1) rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - 18 m; 2) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - 0,81 m2; 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik z kostki szarej - 653,33 m2; 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ścieżka rowerowa z kostki kolorowej - 576,34 m2; 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - jezdnie z kostki szarej - 461,32 m2; 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - parkingi z kostki kolorowej - 613,37 m2; 7) wykonanie obrzeży betonowych bez ław o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 858,10 m; 8) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej - 240,5 m; 9) ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej - 122,5 m; 10) ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - 23 m; 11) wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 5 cm z osadnikiem i syfonem - 1 sztuka; 12) ustawienie pionowych znaków drogowych, słupki z rur stalowych o średnicy 7 cm - 7 sztuk; 13) ustawienie pionowych znaków drogowych, znaków ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 - 7 sztuk; 14) urządzenie zieleni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jarosław Barankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 418.810,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 321.226,00

Oferta z najniższą ceną: 321.226,00 / Oferta z najwyższą ceną: 487.055,51

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 10 lis 2010 11:44
Data opublikowania: środa, 10 lis 2010 13:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lis 2010 08:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1638 razy