BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 listopada 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Umowę zawarto z Arturem Sebastianem Zadrogą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 8. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 329203 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291679 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podziału nieruchomości, a w szczególności: 1) podział działki nr 262/2 położonej w Piszu przy Pl. Daszyńskiego, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 2) podział działki nr 20 położonej w Piszu przy Al. Turystów, na 4 działki - zgodnie z załącznikami graficznymi nr 2 i nr 7 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 3) podział działki nr 28 położonej w Piszu przy Al. Turystów, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 4) podział działki nr 1475/2 położonej w Piszu przy ul. Długiej, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 5) podział działki nr 1475/3 położonej w Piszu przy ul. Długiej, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6) podział działki nr 33 położonej w Piszu przy ul. Długiej, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7) podział działki nr 990/8 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 8) podział działki nr 17 położonej w Piszu przy Al. Turystów, na 3 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 9) podział działki nr 1147/28 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 10) podział działki nr 187 położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 11) podział działki nr 188/8 położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 12) podział działki nr 9/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 13) podział działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, na 4 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 14) podział działki nr 478 położonej w Piszu przy ul. Lipowej, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 8 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 15) podział działki nr 122/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jeże, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 9 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 16) podział działki nr 112/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwik, na 3 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 10 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 17) podział działki nr 11/30 położonej w obrębie ewidencyjnym Jagodne, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 11 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 18) podział działki nr 28/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, na 3 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 12 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 19) podział działki nr 63 położonej w obrębie ewidencyjnym Rakowo Piskie, na 3 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 13 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 20) podział działki nr 314/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, na 2 działki - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 14 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Artur Sebastian Zadroga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga, ul. Warszawska 8, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20.500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 22.125,00

Oferta z najniższą ceną: 22.125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26.474,00

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 19 lis 2010 09:24
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 13:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lis 2010 08:25
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1961 razy