BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 4, 5 I 6 DO TREŚCI SIWZ

na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną
Do Zamawiającego w dniach 8 i 9 grudnia 2010 r. wpłynęły zapytania nr 4, 5 i 6 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

ZAPYTANIE NR 4:
Ad. 1. Należy przyjąć wymiar krawężników 20x30 cm.
Ad. 2. Należy przyjąć kostkę powierzchni zatok autobusowych oraz zjazdów w kolorze czerwonym o grubości 8 cm.
Ad. 3. Należy przyjąć kostkę betonową chodnika o gr. 6 cm fazowaną szarą; kostkę betonową ścieżki rowerowej o gr. 6 cm bezfazową czerwoną.
Ad. 4. Zawartość ziaren przekruszonych ≥ 70 %.

ZAPYTANIE NR 5:
Ad. 1. Powierzchnia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm wynosi 9188,40 m2 i obejmuje jezdnię główną, wszystkie zjazdy i zatoki autobusowe. Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm wynosi 14494,4 m2 i obejmuje jezdnię główną, wszystkie zjazdy, zatoki autobusowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe.
Ad. 2 i 3. Należy przyjąć kostkę powierzchni zatok autobusowych oraz zjazdów w kolorze czerwonym o grubości 8 cm; kostkę betonową chodnika o gr. 6 cm fazowaną szarą; kostkę betonową ścieżki rowerowej o gr. 6 cm bezfazową czerwoną.
Ad. 4.Należy przyjąć wymiar krawężników 20x30 cm, obramowanie zjazdów obrzeżem 8x30 cm szarym, obrzeża chodnika i ścieżki rowerowej 6x20 cm szare.
Ad. 5. konstrukcja zatok autobusowych i wszystkich zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej to: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm; podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 10 cm; nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm, czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

ZAPYTANIE NR 6:
Ad. 1. Tak.
Ad. 2. Tak.
Ad. 3. Zgodnie z cz. XI ust. 22 Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty tzw. kosztorysów ofertowych. W przypadku ich dołączenia przez Wykonawcę do oferty, nie będą one przedmiotem oceny ofert.
Ad. 4. Specyfikacje: D-04.05.01, D-04.04.02, D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.02.02, D-07.02.01, D-07.01.01 oraz D-09.01.01 znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ – SST branża drogowa cz. 2 (opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego). Wymagania dla kostki o gr. 8 cm zawiera SST D-08.02.02, w związku z czym nie ma konieczności załączania SST D-05.03.23a.
Ad. 5. Pozycja ta obejmuje zakup i montaż wiat.
Wiaty autobusowe:
- długość wiat w ścianie tylnej – do 3,5 m;
- szerokość boku u podstawy – do 1,0 m;
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat, dzielone w połowie wysokości;
- dach wypełniony poliwęglanem przyciemnianym;
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych, malowanych proszkowo;
- ławka drewniana na całej długości wiaty.
Ad. 6. Powierzchnia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm wynosi 9188,40 m2 i obejmuje jezdnię główną, wszystkie zjazdy i zatoki autobusowe. Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm wynosi 14494,4 m2 i obejmuje jezdnię główną, wszystkie zjazdy, zatoki autobusowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe.
Ad. 7. Należy przyjąć kostkę powierzchni zatok autobusowych oraz zjazdów w kolorze czerwonym o grubości 8 cm; kostkę betonową chodnika o gr. 6 cm fazowaną szarą; kostkę betonową ścieżki rowerowej o gr. 6 cm bezfazową czerwoną.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
- treść zapytania nr 4
- treść zapytania nr 5
- treść zapytania nr 6
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 gru 2010 14:17
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2010 14:37
Data przejścia do archiwum: środa, 15 gru 2010 13:17
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1595 razy