BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Imionek.
Na podstawie § 30 ust. 1 statutu Sołectwa Imionek stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1116, z 2005 r. Nr 103, poz. 1394, Nr 165, poz. 1876, Nr 178, poz. 1974) zarządzam, co następuje: § 1 1. W związku z ustąpieniem Sołtysa zwołuję zebranie wiejskie celem wyboru sołtysa Sołectwa Imionek na dzień 14 maja 2012 r. na godzinę 19.00 - I termin, na godzinę 19.30 - II termin w domu Sołtysa Sołectwa Imionek – Krzysztofa Polewaczyk . 2. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Wiesława Pupka – Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w Sołectwie Imionek.
Data powstania: piątek, 4 maj 2012 08:05
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2012 10:38
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1581 razy