BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2019 r.

wtorek, 15 sty 2019 08:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz od 16 stycznia 2019 r. do 16 maja 2019 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 14/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2019 r.

piątek, 29 mar 2019 12:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2019 r.

wtorek, 5 lut 2019 08:33
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 29/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2019 r.

piątek, 15 lut 2019 12:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 30/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2019 r.

środa, 13 mar 2019 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 08:53
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-0Ó1/19 Oś priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2019 r.

poniedziałek, 18 mar 2019 08:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 50/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2019 r.

piątek, 12 kwi 2019 10:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:30
w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku w procedurze realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz"
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

czwartek, 5 wrz 2019 07:28
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług
Czytaj całość