BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Pisz
Na podstawie § 3 pkt 6 i § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminach powiatu piskiego, zarządza się co następuje:

§ 1.
W celu uzyskania niezbędnych informacji i zapewnienia podjęcia odpowiednich działań do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi z zaistnieniem na terenie Gminy Pisz niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, zagrożeń środowiska, działań zbrojnych lub innych podobnych zdarzeń, organizuje się na terenie Gminy:
1) System Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej SWA, który przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa i rozwija się w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń i treningów, a także w okresie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub wojny.
2) System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej SWO, funkcjonujący w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

§ 2.
W skład systemów wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wchodzą następujące jednostki organizacyjne obrony cywilnej:
1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA), funkcjonująca w Urzędzie Miejskim w Piszu.
2) Punkty Alarmowania (PA), funkcjonujące w sołectwach Gminy oraz w zakładach pracy stanowiących potencjalne źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska.

§ 3.
Do wykonywania czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem są zobowiązane:
l) Jednostki organizacyjne obrony cywilnej systemu ochrony ludności.
2) Zakłady pracy, które w przypadku awarii mogą stanowić źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska.
3) Jednostki organizacyjne, których statutowa działalność przewiduje wykonywanie takich czynności w zakresie ustalonym przez właściwego terenowo szefa obrony cywilnej.

§ 4
Schemat organizacyjny oraz obiegu informacji SWA stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
1. Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów w szczególności należą:
- wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń;
- powiadamianie właściwego terenowo szefa obrony cywilnej o zaistniałych zagrożeniach;
- ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
- zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności.
2. Decyzje o ogłoszeniu alarmów lub komunikatów ostrzegawczych, a także ich odwołaniu, których rodzaje, treść i sposób ich ogłaszania określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), podejmuję osobiście.

§ 6.
SWA uruchamiany będzie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń i treningów, a także w okresie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub wojny

§ 7.
Jednostki organizacyjne wymienione w § 3 niniejszego zarządzenia, po rozwinięciu SWA, określone w niniejszym zarządzeniu zadania, będą wykonywać w formie dyżurów.

§ 8.
Podnoszenie umiejętności w celu zapewnienia sprawnego działania systemów wymienionych w niniejszym zarządzeniu, będzie realizowane poprzez:
- doskonalenie procedur podnoszenia gotowości systemów , stosownie do poziomu zagrożeń;
- doskonalenie współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji oraz zagrożeń;
- tworzenie warunków technicznego zabezpieczenia do prawidłowego przekazywania informacji w systemach;
- organizowanie szkoleń dla osób wchodzących w skład podmiotów funkcjonujących w systemach, o których mowa w niniejszym zarządzeniu;
- organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie SWA i SWO oraz udział w wymienionych ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki wyższego szczebla administracji publicznej.

§ 9.
Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów wymienionych w zarządzeniu, powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 roku.
Data powstania: piątek, 18 paź 2013 07:43
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2013 07:54
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1301 razy