BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Edyta Kryszajtys – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2019 r.

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania: