BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 140/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Krystyna Marcińczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Karol Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2019 r.

 

 BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 sie 2019 14:34
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2019 15:25
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 22 razy