BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 14/05 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie opłat za nadzór nad wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XVII/198/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 8 poz. 165) ustalam, co następuje:
§ 1.
1.Ustalam wysokość stawek opłat za nadzór nad usługami wykonywanymi na terenie cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz w następujących wysokościach:
1) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości wykonania wykopu pod grób:
a) dziecięcy – 25,00 zł
b) osoby dorosłej – 50,00 zł
2) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania pomnika na grobie:
a) dziecięcym – 35,00 zł
b) jednoosobowym – 70,00 zł
c) dwuosobowym – 105,00 zł
d) większym niż dwuosobowy – 105,00 zł oraz po 70 zł za każde dodatkowe miejsce ponad dwa miejsca
3) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania grobowca na kwaterze :
a) jednoosobowej – 160,00 zł
b) dwuosobowej – 210,00 zł
c) większej niż dwuosobowej – 210,00 zł oraz po 100,00 zł za każde następne miejsce ponad dwa miejsca
4) Za wykonanie kwatery murowanej - 100,00 zł
2. Opłatę za nadzór nad wykonaniem usługi wyszczególnionej w ust. 1 pkt. 1 ponosi
wykonawca usługi.
3. Opłatę za nadzór nad wykonaniem usług określonych w ust. 1 pkt. 2 – 4 ponosi osoba
zlecająca wykonanie danej usługi uprawniona do dysponowania grobem.
4. Stawki określone w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.
5. W dni wolne i święta stawki wyszczególnione w ust. 1 zwiększa się o 50%.
6. Opłaty za nadzór nad usługami wykonywanymi na terenie cmentarzy komunalnych na
terenie miasta i gminy Pisz pobiera zarządca cmentarza.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 172/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za nadzór nad usługami świadczonymi przez podmioty gospodarcze na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Data powstania: piątek, 25 lut 2005 14:51
Data opublikowania: piątek, 25 lut 2005 16:13
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1690 razy