BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 października 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 20a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz.544 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72 poz. 847) zarządzam, co następuje:§ 1

W Zarządzeniu Nr 94/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany :

1) W załączniku do zarządzenia :

a) w pozycji 72 w miejsce wyrazów „Świderska Barbara” wpisuje się wyrazy „Jakubczyk Leszek”
b) w pozycji 133 w miejsce wyrazów „Szyszkowski Łukasz” wpisuje się wyrazy „Bojarski Władysław”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.