BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz 1457) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107 poz.1342, Nr 175 poz. 2135, z 2005r. Nr 10 poz. 214, Nr 63 poz. 919) zarządzam co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz, zmienionym zarządzeniem Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku, zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku, zarządzeniem Nr 92/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 lipca 2004 roku oraz zarządzeniem Nr 45/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Samodzielne stanowisko ds. Promocji – Pr”
2) § 14 wyrazy „Samodzielne stanowisko ds. integracji z Unią Europejską” zastępuje się wyrazami „Samodzielne stanowisko ds. Promocji”

3) w § 16 w pkt 2 wyrazy „Samodzielnego stanowiska ds. integracji z Unią Europejską” zastępuje się wyrazami „Samodzielnego stanowiska ds. Promocji”

4) w § 23 uchyla się pkt 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,

5) § 30 otrzymuje brzmienie:
㤠30
Do zadań pracownika na stanowisku ds. Promocji należy:
1)inicjowanie działań na rzecz rozwoju Małych, Średnich Przedsiębiorstw,
2)opracowywanie programów i planów promocyjnych Gminy, w tym kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,
3)inspirowanie i koordynacja działań w zakresie opracowywania publikacji wydawnictw promocyjno-informacyjnych, prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą, w tym nadzór nad realizacją umów partnerskich,
4)tworzenie lobbingu dla przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,
5)współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie wspólnego promowania Gminy,
6)koordynacja prac związanych z udziałem Gminy w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową,
7)działanie na rzecz promocji kultury, sportu i turystyki,
8)współpraca z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami przedsiębiorstw, stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju samorządności lokalnej
9)współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją i informacją europejską,
10)informowanie o możliwościach współpracy z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy,
11)pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Urzędu,
12)prowadzenie banku danych operatorów turystyki i agroturystyki działających na terenie gminy
13)prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizowaniem strony internetowej Urzędu.
14)redagowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy
15)prowadzenie spraw związanych z organizacją działania i nadzorem nad Centrum Informacji Turystycznej.”


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.