BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku Nr 11, poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz, 214, Nr 63, poz. 919) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007 roku wprowadza się następującą zmianę:


- załącznik Nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie:
“ Załącznik Nr 2 do Regulaminu
organizacyjnego

Lp. Jednostka organizacyjna Urzędu Stanowisko służbowe
1


Burmistrz -1 etat


Zastępca Burmistrza – 1 etat


Sekretarz – 1 etat


Skarbnik – 1 etat


2 Wydział Ogólny


Naczelnik – 1 etat
Inspektor – 5 etatów
Podinspektor – 1 etat
Referent – 1 etat
Kierowca – 1 etat
Pracownik gospodarczy – 1 etat
Sprzątaczka – 2 etaty
Goniec- 1 etat


Liczba etatów - 13

3 Wydział Finansowy Zastępca Naczelnika ( do spraw budżetowych) – 1 etat

Zastępca Naczelnika ( do spraw podatków i opłat lokalnych) – 1 etat

Inspektor - 8 etatów

Podinspektor – 2 etaty

Referent – 1/2 etatu


Liczba etatów – 12 i 1/2
4 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Naczelnik – 1 etat

Inspektor – 1 etat

Podinspektor – 1 etat

Młodszy referent – 1 etat

Liczba etatów - 4

5 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Naczelnik – 1 etat

Inspektor – 4 etaty


Liczba etatów - 5

6 Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Naczelnik – 1 etat

Inspektor – 5 etatów


Podinspektor – 4 etaty

Liczba etatów - 10
7 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Naczelnik – 1 etat

Inspektor –8 etatów

Podinspektor – 1 etat

Pracownik gospodarczy – 1 etat

Liczba etatów - 11
8 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Naczelnik – 1 etat

Inspektor – 2 etaty

Podinspektor – 1 etat

Referent – 1 etat

Liczba etatów - 5
9 Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika – 1 etat

Inspektor – 1 etat

Liczba etatów -2

10
Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny – 1 etat

Liczba etatów - 1

11 Samodzielne stanowisko pracy ds. Informatyki
Informatyk – 1 etat

Liczba etatów - 1

12 Pion Ochrony Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – 1/8 etatu
Inspektor – 1 etat

Konserwator sprzętu OSP – 3

Liczba etatów – 4 i 1/8

13 Samodzielne stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych
Inspektor – 1 etat

Liczba etatów -1Razem liczba etatów – 73 i 5/8 „


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.05.2007 roku.
Data powstania: piątek, 5 paź 2007 18:53
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2007 15:36
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1988 razy