BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku Nr 11, poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz, 214, Nr 63, poz. 919, z 2007 r. Nr 126, poz. 1732) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007 roku, zarządzeniem Nr 56/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2007 roku, zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2007r., zarządzeniem Nr 101/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007r. wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

“ Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu

Lp. Jednostka organizacyjna Urzędu Stanowisko służbowe
1


Burmistrz -1 etat


Kierownicze stanowiska urzędnicze

Zastępca Burmistrza – 1 etat


Sekretarz – 1 etat


Skarbnik – 1 etat


2 Wydział Ogólny


Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 5 etatów
Stanowiska pomocnicze (Archiwista) – 1 etat
Stanowiska pracowników obsługi ( Kierowca samochodu osobowego, Robotnik gospodarczy, Sprzątaczka, Goniec) - 5 etatów


Liczba etatów - 12

3 Wydział Finansowy
Kierownicze stanowiska urzędnicze (Zastępca Naczelnika / do spraw budżetowych / do spraw podatków i opłat lokalnych) – 2 etaty

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 10 i 1/2 etatów

Liczba etatów – 12 i 1/2
4 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 3 etaty

Liczba etatów - 4

5 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 4 etaty

Liczba etatów - 5

6 Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 9 etatów

Liczba etatów - 10
7 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 8 etatów

Stanowiska pracowników obsługi ( Robotnik gospodarczy) – 1 etat

Liczba etatów - 10
8 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 4 etaty

Liczba etatów - 5
9 Urząd Stanu Cywilnego

Kierownicze stanowisko urzędnicze (Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 1 etat
Stanowiska pomocnicze (Archiwista) – 1 etat


Liczba etatów -3

10
Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego Kierownicze stanowisko urzędnicze (audytor wewnętrzny) – 1 etat

Liczba etatów - 1

11 Samodzielne stanowisko pracy ds. Informatyki Stanowisko urzędnicze
(informatyk )– 1 etat

Liczba etatów - 1

12 Pion Ochrony Kierownicze stanowisko urzędnicze (pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych) – 1/8 etatu

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 1 etat

Stanowiska pracowników obsługi ( Konserwator) – 3 etaty

Liczba etatów – 4 i 1/8

13 Samodzielne stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów -1

14 Biuro Rady Miejskiej Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 2 etaty

Liczba etatów -2


Razem liczba etatów – 74 i 5/8 „


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.08.2007 rokuData powstania: piątek, 5 paź 2007 19:12
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2007 15:37
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1800 razy