BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ( Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 202, poz.2640) , zarządza się co następuje:§ 1
W Zarządzeniu Nr 33/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „ w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu”,
2) w §1 wyraz „Kierownika” zastępuje się wyrazem „ Dyrektora”.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2008r.


Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:37
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1792 razy