BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie § 10 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/403/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piszu ( Dz.Urz..Woj. Warmińsko Mazurskiego Nr 56, poz. 782 z poźn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przyjęty Zarządzeniem Nr 86/05 Burmistrza Pisza z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008r.Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r.Regulamin
organizacyjny
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszu


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) zakres działania i zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, zwanego dalej „Ośrodkiem”,
2) zasady funkcjonowania Ośrodka,
3) organizację Ośrodka oraz zakres działania Dyrektora Ośrodka, poszczególnych działów i zatrudnionych pracowników.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,
3) Komórce organizacyjnej oraz Kierowniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Dział oraz Kierownika Działu,
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pisz.

§ 3

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
2. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy finansowany jest ze środków własnych Gminy oraz środków przekazywanych przez administrację rządową na realizację zadań zleconych.
3. Ośrodek pokrywa wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią składową budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy.
4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pisz.
5. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Pisz.
6. Ośrodek jest zakładem pracy dla zatrudnionych pracowników.
7. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz.
8. W sprawach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad wykonywaniem zadań sprawuje Wojewoda Warmińsko – Mazurski.
9. Dyrektor otrzymuje od Burmistrza upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz innych zleconych do realizacji zadań.
10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 9 może być udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora.
§ 4

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów i wykonuje:
1) zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) zadania własne gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
4) zadania zlecone przez organy administracji rządowej,
5) zadania wynikające z ustaw szczególnych.

Rozdział II
Organizacja Ośrodka

§ 5

W skład Ośrodka wchodzą:
1. Dyrektor – D.
2. Dział Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług – DŚ.
1) kadra socjalna
2) sekcja usług opiekuńczych
3. Dział Świadczeń Rodzinnych – ŚR.
1) Klub Integracji Społecznej- KIS
4. Dział Finansowy – DF.
5. Dział Organizacyjny - DO.
6. Stacja Socjalna Johannitów i Gminy Pisz – SJ.

Rozdział III
Cele i zadania Ośrodka
§ 6

Celem Ośrodka w szczególności jest:
1) udział w tworzeniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
2) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
8) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie ich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:
1. W zakresie zadań własnych gminy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, a także upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach,

2. W zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem,
j) praca socjalna,
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,
ł) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
m) dożywianie dzieci,
n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
o) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
q) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

3. W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową realizowanych przez Gminę:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną,
e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
g) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

§ 8

1. Dyrektor może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego,
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności
i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział IV
Zakres zadań pracowników Ośrodka

§ 10
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i stanowisk pracy należy w szczególności:
1) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych.
2) Wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora.
3) Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku.
4) Podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw.
5) Współdziałanie z organizacjami realizującymi zadania pomocy społecznej.
6) Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych.
7) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział
w szkoleniach i egzaminach sprawdzających.
8) Współdziałanie z innymi jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, osobami prawnymi i fizycznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.
9) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
10) Opracowywanie wymaganych analiz i sprawozdań statystycznych.
11) Wykonywanie innych zadań zleconych zgodnie z kompetencjami Dyrektora.§ 11

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zadań statutowych wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym również do występowania i prowadzenia spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania.

4. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i kierowanie jego działalnością zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- organizacja pracy Ośrodka,
- prowadzenie racjonalnej polityki personalnej w stosunku do podległych pracowników,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem,
- nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw i wykonywaniem przez pracowników Ośrodka nałożonych na nich obowiązków,
- analiza materiałów dot. rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej (bilans potrzeb) oraz potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych,
- planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej, wypłatę świadczeń rodzinnych,
- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań,
- ocena problemów społecznych miasta i gminy oraz przedstawianie Burmistrzowi
i Radzie Miejskiej w Piszu propozycji ich rozwiązania,
- składanie Radzie Miejskiej w Piszu corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
- załatwianie skarg, wniosków i interwencji,
- wydawanie decyzji administracyjnych w ramach przewidzianych prawem,
- ustalanie regulaminów wewnętrznych Ośrodka oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,
- ustalanie zadań, zakresów kompetencji i odpowiedzialności Kierowników oraz Głównej Księgowej,
- zatwierdzanie, opracowanych przez Kierowników zakresów czynności
i odpowiedzialności dla pracowników Ośrodka,
- wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Piszu, zarządzeń Burmistrza oraz zaleceń Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

§ 12

1. W czasie nieobecności Dyrektora zadania, kompetencje i uprawnienia przejmują:
1) w zakresie pomocy środowiskowej świadczeń i usług – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług,
2) w zakresie świadczeń rodzinnych – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,
3) w pozostałym zakresie – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń
i Usług.
2. Kierownicy wykonują inne zadania na polecenie Dyrektora.

§ 13

1. Kierownicy realizują zadania określone w Regulaminie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich prawidłową realizację, a także organizują pracę i ustalają zakresy czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracowników.
2. Kierownicy odpowiadają za całokształt pracy działu, dyscyplinę pracy
i podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników.

§ 14

Dział Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

1. Działem Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług kieruje Kierownik zatrudniany przez Dyrektora.
2. W skład działu wchodzą:
1) kadra socjalna,
2) pielęgniarki
3) opiekunki środowiskowe
4) opiekunki
3. Do zadań Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług należy:
1.) Kierowanie zadaniami wchodzącymi w zakres działania działu.
2) Inicjowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników działu.
3) Przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działania działu.
4) Zapewnienie merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań.
5) Sprawowanie bieżących kontroli wewnętrznych.
6) Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez bezpośrednio podległych pracowników.
7) Ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy środowiskowej.
8) Opracowywanie planów, sprawozdań, opinii, i wniosków działalności działu.
9) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej.
10) Analiza sposobu prowadzenia przez pracowników socjalnych pracy socjalnej oraz opracowywanie materiałów wspomagających prowadzenie pracy socjalnej.
11) Dbanie o porządek i dyscyplinę pracy w kierowanym dziale.
12) Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami, przekazywanie materiałów informacyjnych.
13) Ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności podległych pracowników.
14) Dbanie o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwienie udziału
w szkoleniach.
15) Gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej.
16) Zapewnienie odpowiednich warunków bhp i p/poż.
17) Opracowywanie dokumentów w zakresie zatrudniania, przenoszenia,awansowania, rozwiązywania umów o pracę, nagradzania i karania pracowników.
18) Prowadzenie akt osobowych i kart ewidencji czasu pracy pracowników.
19) Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Ośrodka.
20) Naliczanie świadczeń należnych ze stosunku pracy.
21) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
22) Kierowanie Ośrodkiem podczas nieobecności Dyrektora.

4. Do zadań Działu w szczególności należy:
A) Kadra socjalna
1) sporządzanie na podstawie diagnozy środowiska corocznych potrzeb z zakresu pomocy społecznej i przedstawianie ich Dyrektorowi,
2) opracowywanie programów zawierających całość potrzeb mieszkańców z zakresu pomocy społecznej uwzględniających strategię polityki społecznej,
3) rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich diagnozowanie,
4) zawieranie kontraktów socjalnych,
5) prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, grupą i środowiskiem lokalnym,
6) kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń,
7) sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analiz i sprawozdań
8) praca socjalna z osobami bezdomnymi w tym opracowywanie programów wychodzenia z bezdomności,
9) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniach o przyznanie dodatków mieszkaniowych i na zlecenie innych uprawnionych organów,
10) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki nim będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
11) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
12) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
13) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczenia patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
14) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
15) inne działania w zakresie rozeznanych potrzeb.

B) Sekcja usług opiekuńczych
1) świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego w szczególności: pomoc
w codziennych czynnościach samoobsługowych, dbałość o higienę, zapobieganie
odleżynom, wykonywanie opatrunków,
2) czynności gospodarcze i opiekuńcze, np. dokonywanie zakupów niezbędnych
artykułów spożywczych i przemysłowych, przygotowywanie posiłków, karmienie o ile
stan zdrowia chorego tego wymaga, utrzymanie w czystości urządzeń kuchennych
i sanitarnych, zakup leków w aptece i monitorowanie przyjmowania ich, zgodnie
z zaleceniami lekarskim, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie bieżących
rachunków,

3) wykonywanie innych czynności dostosowanych do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, a zwłaszcza: usprawnianie
do funkcjonowania w społeczeństwie, rehabilitacja fizyczna, wspieranie psychologiczno-
edukacyjne i edukacyjno-terapeutyczne,
4) świadczenie opieki pielęgniarskiej nad obłożnie chorymi w domu i edukacja rodziny
w zakresie takiej opieki,
5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w domu podopiecznego,
6) wykonywanie zabiegów pielęgniarskich u chorych w domu,
7) realizacja zleceń lekarskich kwalifikujących się do wykonania w domu chorego,
8) realizacja zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób w środowisku
domowym chorego
9) prowadzenie punktu aptecznego przy Stacji Socjalnej Johannitów i Gminy Pisz.

§ 15
Dział Świadczeń Rodzinnych

1.Działem Świadczeń Rodzinnych kieruje Kierownik zatrudniany przez Dyrektora.
Odpowiada on za całokształt pracy Działu.
2. W skład Działu wchodzą:
1) stanowiska ds. świadczeń rodzinnych
2) Klub Integracji Społecznej.
3. Do zadań Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych należy:
1) Kierowanie zadaniami wchodzącymi w zakres działania Działu
Świadczeń Rodzinnych w tym Klubu Integracji Społecznej.
2) Sporządzanie sprawozdawczości Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych i Klubu Integracji Społecznej.
3) Inicjowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników działu.
4) Przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działania
podległej komórki.
5) Zapewnienie merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań.
6) Sprawowanie bieżących kontroli wewnętrznych.
7) Terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw przez
bezpośrednio podległych pracowników.
8) Ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych.
9) Opracowywanie planów, sprawozdań, opinii i wniosków.
10) Dbanie o porządek i dyscyplinę pracy.
11) Ustalanie i aktualizowanie zakresu czynności dla pracowników.
12) Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami, przekazywanie
materiałów informacyjnych.
13) Dbanie o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie
udziału w szkoleniach.
14) Gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych
mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej.
16) Opracowywanie programów i projektów z zakresu pomocy społecznej.
17) Koordynacja pracy i nadzór merytoryczny nad Klubem Integracji Społecznej.

4. Do zadań Działu w szczególności należy:
1) prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz przepisami wykonawczymi, w tym również sporządzanie projektów odnośnych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w miarę potrzeb wywiadów środowiskowych,
2) prowadzenie postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych w tym przyznawania i wypłacania lub odmowy przyznania zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, w tym również sporządzanie odnośnych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w miarę potrzeb wywiadów środowiskowych,
3) sporządzanie list wypłat oraz potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi i terminowe przekazywanie do dalszej realizacji,
4) sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz rocznych projektów budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych,
5) przedstawianie miesięcznych analiz realizacji wypłaconych świadczeń Dyrektorowi,
6) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągalności nienależnie pobranych świadczeń.
§ 16
Dział Finansowy

1. Działem Finansowym – kieruje Główna Księgowa zatrudniana przez Dyrektora. Odpowiada ona za całokształt pracy Działu.

2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska:
1) główny księgowy,
2) księgowy,
3) referent – kasjer

3. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka,
2) dbanie o gospodarne i celowe wydatkowanie środków budżetowych,
3) prowadzenie przewidzianej prawem dokumentacji Ośrodka,
4) sporządzanie projektów planów finansowych i sprawozdań z wykonania planu finansowego,
5) prowadzenie zbiorczych ewidencji etatów i osobowego funduszu płac Ośrodka,
6) kierowanie zadaniami wchodzącymi w zakres działania Działu.

4. Do zadań Działu należy :
1) prowadzenie spraw z zakresu kompleksowego planowania budżetu,
2) sporządzanie, analizowanie, ocenianie sprawozdawczości budżetowej
3) kontrola realizacji budżetu,
4) obsługa finansowo – księgowa i gospodarcza, a w szczególności:
- opracowywanie projektów planów finansowych,
- prowadzenie obsługi kasowej,
5) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej,
6) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
7) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu,
9) prawidłowa organizacja sporządzonej dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania
i kontroli w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji,
10) opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania planu finansowego,
11) opracowywanie projektów, przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu
kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
12) wydawanie i rozliczanie kart drogowych kierowców, jak też kontrola ich prowadzenia,
13) zgłaszanie i wyrejestrowywanie świadczeniobiorców do ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego, sporządzanie wykazów osób uprawnionych, naliczanie składek
i terminowe ich przekazywanie.

§ 17
Dział Organizacyjny

1. Działem organizacyjnym kieruje bezpośrednio Dyrektor.
2. W skład działu wchodzą:
1) koordynator informatyk ds. pomocy społecznej,
2) sekretarka,
3) pomoc administracyjna,
4) sprzątaczka.

3. Do zadań Działu w szczególności należy:
1) sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
2) sporządzanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej,
3) prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji administracyjnych i pomocy rzeczowej,
4) dystrybucja pomocy rzeczowej,
5) wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielonych świadczeń,
7) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi
w Ośrodku,
8) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego,
9) nadzór nad oprogramowaniami zainstalowanymi w komputerach Ośrodka,
10) administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
11) tworzenie baz danych statystycznych,
12) archiwizacja bazy danych,
13) organizowanie napraw, modernizacji i okresowej konserwacji sprzętu komputerowego,
14) obsługa poczty elektronicznej, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej
Ośrodka,
15) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów,
16) prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowania,
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w wersji elektronicznej,
18) obsługa sekretariatu,
19) sporządzanie i powielanie pism na zlecenie Dyrektora bądź Kierowników,
20) przynoszenie i rozdział korespondencji,
21) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
22) dostarczanie korespondencji do adresatów,
23) udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie do właściwych pracowników,
24) archiwizowanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa,
25) przewóz osób niepełnosprawnych.

Rozdział V
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

§ 18

1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:
1) Dyrektor
2) Główny Księgowy i Kierownicy.
3. Kontrolę zewnętrzną wykonują:
1) Burmistrz,
2) Skarbnik Gminy Pisz
3) Inne instytucje upoważnione do przeprowadzania kontroli.
4. Celem kontroli jest ustalenie i określenie:
1) stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego działu Ośrodka lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności,
2) przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości,
3) osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
4) sposobów naprawiania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości
§ 19

1. Przeprowadzone kontrole wewnętrzne odnotowuje się w „Zeszycie kontroli” określając:
- datę przeprowadzonej kontroli,
- imię, nazwisko i stanowisko osoby objętej kontrolą,
- przedmiot kontroli
- imię, nazwisko i stanowisko osoby kontrolującej.
2. Zadaniem kontroli wewnętrznej jest sprawdzanie przebiegu i badań efektywności pracy
poszczególnych stanowisk pracy w porównaniu z wyznaczonymi celami ustawowymi,
kompetencjami, ustaloną strategią działania oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także
regulaminami wewnętrznymi.
3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sporządza się protokół lub sprawozdanie zawierające nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki, jak również osiągnięcia i przykłady warte upowszechnienia.
5. Przeprowadzone kontrole zewnętrzne odnotowuje się w „Rejestrze Kontroli” określając:
- datę przeprowadzonej kontroli,
- imię i nazwisko osoby kontrolującej,
- stanowisko służbowe osoby kontrolującej,
- nazwę instytucji dokonującej kontroli,
- zakres i przedmiot kontroli.
6. Z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej sporządzany jest protokół.

§ 20

Koordynatorem działalności kontrolnej jest Dyrektor.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 21

Dyrektor podpisuje następujące dokumenty:
1) zarządzenia i ogłoszenia – wynikające z bieżącej działalności Ośrodka,
2) decyzje, umowy i porozumienia,
3) odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, skargi i wnioski,
4) odpowiedzi na interpelacje radnych,
5) materiały kierowane pod obrady Rady Miejskiej w Piszu,
6) informacje przekazywane środkom masowego przekazu,
7) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,
8) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucji,
9) pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora odrębnymi przepisami lub mające, ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.

§ 22

1. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno – kancelaryjnym i inne dokumenty
nie stanowiące rozstrzygnięcia spraw, podpisują pracownicy stosownie do podziału
czynności,
2. Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować wzory pieczęci nagłówkowych
i funkcyjnych ustalonych w instrukcji kancelaryjnej Ośrodka.
3. Pracownicy Ośrodka podpisują pisma określone w szczegółowych zakresach czynności.


Rozdział VII
Załatwianie spraw w Ośrodku – organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli.

§ 23

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw osób ubiegających się o przyznanie świadczenia, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne powinno być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę aktualizacji.
5. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
2) rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,
3) informowania zainteresowanych o stanie załatwiania sprawy,
4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć;
6. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
7. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
8. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie podlega odpowiedzialności określonej w art. 38 KPA.
Rozdział VIII
Czas i zasady przyjmowania interesantów

§ 24

1. Przyjmowanie interesantów przez pracowników Ośrodka odbywa się we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku.
2.Przyjmowanie interesantów przez pracowników Ośrodka odbywa się w ustalonych
godzinach przyjęć. Przyjmowanie interesantów ma pierwszeństwo przed innymi sprawami.
Od tej zasady pracownikom wolno odstąpić tylko z ważnych powodów.
3. Godziny przyjęć interesantów określa Dyrektor.
4. Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w innych
terminach uzgodnionych w sekretariacie Ośrodka.
5. Kierownicy przyjmują interesantów we wszystkie dni robocze od poniedziałku do
piątku.
6. Pracownicy przyjmujący interesantów zobowiązani są do:
1) uprzejmości i życzliwości,
2) załatwiania przedstawianych spraw zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki,
3) udzielania wyjaśnień i wskazówek umożliwiających załatwienie sprawy oraz
objaśniania treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych,
4) udostępniania, jeśli nie zabrania tego prawo, dokumentów znajdujących się
w posiadaniu Ośrodka związanych z daną sprawą,
5) informowania interesantów o przysługujących im uprawnieniach odwoławczych,
7. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia interesanta gdy jest on nietrzeźwy, zachowuje się
w sposób powszechnie przyjęty za obraźliwy. W takim przypadku należy powiadomić
interesanta o przyczynie nie załatwienia sprawy w danym dniu i sporządzić notatkę
służbową z okoliczności nie załatwienia interesanta oraz wskazać ewentualnych
świadków zdarzenia. W sytuacji gdy zachowanie interesanta naraża zdrowie lub życie
pracownika należy natychmiast powiadomić Policję.
Rozdział IX
Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, i wniosków.
§ 25

1. W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
1) Dyrektor – w poniedziałki, w godzinach od 900 do 1500.
2) Kierownicy i pracownicy Ośrodka – we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Ośrodka.
2. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.
3. Kierownik prowadzi teczkę „Rozpatrywanie skarg i wniosków”, w której rejestrowane są skargi i wnioski obywateli oraz odpowiedzi na nie.
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.
5. Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków obywateli stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Skargi należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Rozdział X
Inne postanowienia regulaminu

§ 26

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Ośrodka mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna,

2) pochwała pisemna,

3) dyplom uznania.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor na wniosek Kierownika.
3. Kierownik może przyznawać pochwały pisemne.
Rozdział XI
Przepisy końcowe.

§ 27

1. Graficzny schemat Ośrodka stanowi załącznik do Regulaminu.
2. W przypadku większego zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, liczba opiekunek może ulec zmianie.
3. W okresie przyjmowania wniosków w nowych okresach zasiłkowych, liczba zatrudnionych pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych może ulec zmianie.
4. Zmiany dotyczące ust. 2 i 3 mogą nastąpić w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 28

Wszelkie zmiany w Regulaminie następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008r.Pliki do pobrania:

  • diagram Data dodania: 21 sty 2008 14:37
Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:37
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2144 razy