BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Piszu.

Na podstawie §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Piszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Regulamin premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy i Miasta w Piszu i konserwatorów sprzętu OSP na terenie gminy, z dnia 1 września 2000 roku.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008r.


Załącznik do Zarządzenia
Nr 18/08 Burmistrza Pisza
z dnia 29 stycznia 2008r.
REGULAMIN
PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW
OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

PODSTAWA PRAWNA:
§ 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm. )

§1
1. Tworzy się fundusz premiowy w wysokości 44 % planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych pracowników obsługi.

2. Burmistrz Pisza dysponujący w ciągu roku budżetowego niewykorzystanym w pełni funduszem płac może przeznaczyć go na zwiększenie funduszu premiowego.

§2
1. Regulamin określa zasady premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piszu, na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.
2. Premia jest ruchomą częścią zasadniczej płacy pracowników, przyznawaną w zależności od jakości wykonywanej pracy, a w szczególności:
a) starannego i terminowego wykonywania obowiązków i zadań wynikających z zakresu czynności, bądź innych zadań zleconych przez przełożonych,
b) prawidłowego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzeń Burmistrza Pisza,
c) racjonalnego i oszczędnego posługiwania się powierzonymi materiałami, sprzętem oraz właściwego dbania o mienie Gminy Pisz,
d) racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy.

§3
1. Pracownikom obsługi z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust.3 przysługuje premia indywidualna w wysokości 70 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku konserwatora sprzętu silnikowego przysługuje premia indywidualna w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku gońca przysługuje premia indywidualna w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

§4
1. Podstawą obliczania premii indywidualnej jest wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania za czas efektywnie przepracowany.
2. Do czasu efektywnie przepracowanego, za który przysługuje premia, nie zalicza się okresu nieobecności w pracy z tytułu zwolnień lekarskich i innych nieobecności, o ile z przepisów szczególnych nie wynika inaczej, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pracownik nie traci prawa do premii w przypadku:
a) urlopu wypoczynkowego,
b) zwolnienia lekarskiego w wyniku wypadku przy pracy bez winy pracownika,
c) zwolnienia lekarskiego z powodu wypadku w drodze do pracy i z pracy.

§ 5
1. Podstawę wypłaty premii stanowi sporządzony przez bezpośredniego przełożonego wniosek premiowy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pisza lub Zastępcę Burmistrza Pisza.

§6
1. Burmistrz Pisza może obniżyć pracownikowi wysokość premii lub pozbawić pracownika premii w danym miesiącu w przypadku:
a) nie wykonywania zadań służbowych ustalonych w zakresie czynności,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
c) naruszenia dyscypliny pracy,
d) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika,
e) spowodowania lub przyczynienia się do spowodowania wypadku w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
f) działania na szkodę Urzędu,
g) naruszenia tajemnicy służbowej oraz w innych przypadkach naruszenia obowiązków pracowniczych wynikających z odrębnych przepisów,
h) niewykonywania lub nienależytego wykonywania poleceń przełożonych.

2. Jeżeli przewinienia, o których mowa w ust. 1 nastąpiły po naliczeniu premii lub po jej wypłacie za dany miesiąc, to konsekwencje premiowe mają zastosowanie w następnym miesiącu.

§7
1. Na wniosek pracownika należy poinformować go o przyczynach obniżenia bądź pozbawienia premii.

2. Premia nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nałożenia kary regulaminowej.

§8
1. Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych, w dniu wypłaty wynagrodzenia.

2. W przypadku niewykorzystania funduszu premiowego w danym miesiącu fundusz ten nie przepada, lecz pozostaje do wykorzystania do końca roku.

3. Suma przyznanych premii nie może przekroczyć ogólnego funduszu premiowego w stosunku rocznym.

§9
1. Z postanowieniami niniejszego regulaminu należy zapoznać pracowników obsługi.

2. Zaznajomienie się z regulaminem pracownik potwierdza podpisem.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008r.Załącznik do Regulaminu Premiowania
Pracowników Obsługi Urzędu Miejskiego
w Piszu


Stanowiska pracy pracowników obsługi wymienionych w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu, których zasady premiowania określa regulamin premiowania:


1) sprzątaczki,
2) robotnicy gospodarczy,
3) kierowcy,
4) konserwatorzy sprzętu silnikowego,
5) goniec.


Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 14:58
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 15:01
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2027 razy