BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 109 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych, zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustala się ramowy zakres działania Urzędu Miejskiego w Piszu, zwanego dalej „Urzędem”, w dziedzinie obronności państwa, realizowany w czasie pokoju, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zakres działania, o którym mowa w § 1, określa przedsięwzięcia i czynności w dziedzinie obronności państwa wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, a także zadania odrębne, realizowane w zakresie przygotowań obronnych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

§ 3.
Koordynację realizacji zadań wynikających z zakresu działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa, powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2008 roku.
Data powstania: wtorek, 27 maj 2008 11:24
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2008 13:36
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1798 razy