BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na wycenę nieruchomości

Wycena nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz (4 lokale mieszk. + 1 działka w Jaśkowie)
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0.87 423-52-10
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie szacunku:
- lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Gałczyńskiego 6/14 wraz z ułamkową częścią gruntu,
. lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. 1 Maja 9/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
- lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. matejki 3/25 wraz z ułamkową częścią gruntu,
- lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Gizewiusza 7/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
- działki gruntu nr geod. 66/18 o pow. 262 m2, położonej w Jaśkowie gm. Pisz, przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.
Termin realizacji zamówienia: 19 sierpnia 2003 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (za wykonanie całości zamówienia) - 100%
Oferta winna zawierać:
1) cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto)
2) kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości
3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest inspektor UGiM Pisz Pani Helena Ostrowska
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2003 r. o godz. 12.00 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferta nie może zawierać rozwiązań warianto-
wych.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 11:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lip 2003 07:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1824 razy