BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (7 października 2015 r. – 12 października 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 8 października 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego „Adaptacja budynku administracyjno-socjalnego do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu przy ul. Gdańskiej 11 w Piszu”. Umowę zawarto z Jackiem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu za łączną cenę 550.899,68 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2015 r.
 2. 9 października 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy Kościuszki w Piszu". Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 517.830,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2015 r.
 3. Trwają przygotowania do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 4. Zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycja w trakcie realizacji:

Budowa ulicy Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jeglin

- zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

5)      części wsi Karwik.

II

 1. Zawarto 3 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Pisz
 2. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, położonych na terenie miasta Pisz
 3. Sporządzono 4 umowy dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
 4. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , położonych na terenie miasta i gminy Pisz
 5. Zawarto 1 umowę użyczenia nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.
 6. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała nieruchomość położoną na terenie miasta Pisz

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Wydano 1 decyzję w sprawie umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 2. Wydano 1 decyzję o naliczeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 3. Wydano 2 uzgodnienia dotyczące przebiegu sieci gazowych z przyłączami.
 4. Wydano 15 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Wykonano wycinkę drzew w Hejdyku.
 2. Trwają prace nad tworzeniem programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Na bieżąco podpisywane są umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych oraz prowadzony jest monitoring zadań.
 3. Zakończono prace kapituły ds. nagród i wyróżnień sportowych. Nagrody i wyróżnienia przyznano 142 osobom.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

PION OCHRONY

 1. Kontynuowano opracowanie planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
 2. Dokonano aktualizacji planów obrony cywilnej i ewakuacji III stopnia.
 3. Wydano decyzję administracyjną dotyczącą pokrywania należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

           W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 261 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 104 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydanych zostało 436 decyzji, w tym 224 decyzje przyznające pomoc społeczną i 212 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 180 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 91 081,41 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 740 zł. Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału oraz leków.

W okresie sprawozdawczym, w ramach wydanych decyzji administracyjnych, dożywianiem dzieci w nowym roku szkolnym objęto kolejnych 20 dzieci, łącznie z bezpłatnych posiłków w szkole korzysta 755 dzieci.

W ramach realizacji programu „Droga życia” skierowanego do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin przeprowadzono zajęcia informatyczno - edukacyjne, zajęcia sportowo - aktywizujące oraz spotkania z animatorem czasu wolnego w domach uczestników.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyło się 1 spotkanie grupy roboczej, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 5 spraw dotyczących przemocy.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji. Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 09:16
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 10:44
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1776 razy