BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 12/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (16 października 2015 r. – 9 listopada 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Przeprowadzono wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Remont ulicy Kościuszki w Piszu.
  2. Adaptacja budynku administracyjno – socjalnego do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 I

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jeglin

- zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

5)      części wsi Karwik.

II

1. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Sporządzono 21 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Ogłoszono 8 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Ogłoszono 1 wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.

5. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

6. Rozstrzygnięto 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

7. Nie rozstrzygnięto 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz z uwagi na brak oferentów.

8. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

9. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  1. Zorganizowano oraz koordynowano prace związane z wycinką 24 drzew rosnących w pasie drogowym drogi stanowiącej własność Gminy Pisz w miejscowości Trzonki.
  2. Wydano 50 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i 3 decyzje w sprawie dodatku energetycznego.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

  1. Przewieziono drewno opałowe pochodzące z wycinki z dróg gminnych do 10 świetlic wiejskich celem zabezpieczenia w opał na sezon zimowy.
  2. Zakończono prace nad tworzeniem programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
  3. Przeprowadzono prace związane z organizacją Narodowego Święta Niepodległości w Piszu.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych.

 

PION OCHRONY

  1. Zakończono opracowywanie planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
  2. Wydano Zarządzenie Nr 127/15 z dnia 3 listopada 2015 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
  3. Wydano trzy decyzje administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 613 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 236 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydanych zostało 1615 decyzji, w tym 715 decyzji przyznających pomoc społeczną i 900 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

            Pracownicy socjalni przeprowadzili 425 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 365 670,11 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydatkowano 597 175,87 zł, na fundusz alimentacyjny 114 083,30 . Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału oraz leków, 14 osób bezdomnych otrzymało pomoc w postaci talonów na ,,gorący posiłek” .

W ramach realizacji programu „Droga życia” skierowanego do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin odbyła się wycieczka do „Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie, przeprowadzono również zajęcia informatyczno-edukacyjne, zajęcia sportowo- aktywizujące oraz spotkania z animatorem czasu wolnego w domach uczestników.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyły się 4 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 32 sprawy dotyczące przemocy.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych  z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji. Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 09:14
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 17:59
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1845 razy