BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 13/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (12 listopada 2015 r. – 20 listopada 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. 17 listopada 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016". Termin składania ofert – 25 listopada 2015 r.
  2. Ogłoszono nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu. Termin składania ofert – do dnia 23 listopada 2015 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Remont ulicy Kościuszki w Piszu.
  2. Adaptacja budynku administracyjno - socjalnego do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu przy ul. Gdańskiej 11 w Piszu.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik,

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a)      części wsi Jeglin

b)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

5)      części wsi Karwik.

W związku z opracowaniem:

  • projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo – wschodniej części miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony został do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w sali Nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu o godz. 12.00. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2016 r.
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony został do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w sali Nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu o godz. 12.30. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2015 r.

  II.

1. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie gminy Pisz.

2. Sporządzono 1 umowę dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Pisz.

3. Ogłoszono 11 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Rozstrzygnięto 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.

5. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.

6. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego.

7. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała 3 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

8. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

16 listopada 2015 r. ogłoszony został konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

 

PION OCHRONY

  1. Dokonano aktualizacji planu ochrony zabytków Gminy Pisz na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
  2. Wydano Zarządzenie Nr 130/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w Gminie Pisz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  3. Wydano pięć decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
  4. W dniu 16.11.2015 r. przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piszu uczestniczył w spotkaniu poświęconym zagadnieniom z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Piszu.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

           W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 182 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 20 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydanych zostało 510 decyzji, w tym 182 decyzji przyznających pomoc społeczną i 328 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 108 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 236 779,25 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych).Ośrodek udzielił pomocy w formie żywności dla 1660 osób którą otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ilości 13 400 kg tj.13,4 tony (makaron, kasza jęczmienna, mleko, ser żółty, ser topiony, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie, cukier, olej rzepakowy, sok jabłkowy).

W okresie sprawozdawczym, wysłano 6 informacji do dłużników o przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 30 wniosków do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu do egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach realizacji programu „Droga życia” skierowanego do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przeprowadzono również zajęcia informatyczno-edukacyjne, zajęcia sportowo- aktywizujące oraz spotkania z animatorem czasu wolnego w domach uczestników.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyło się 1 spotkanie grupy roboczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 9 spraw dotyczących przemocy.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji. Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 09:21
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 17:57
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1785 razy