BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 15/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (3 grudnia 2015 r. – 29 grudnia 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

 1. 14 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz". Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Obecnie Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert .
 2. 14 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Pisz". Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 38.540,00 zł. Umowa zostanie podpisana po dniu 29 grudnia 2015 r. Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 3. 16 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek". Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, za łączną cenę 364.916,48 zł.
 4. 22 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz". Termin składania ofert – 30 grudnia 2015 r.
 5. 23 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz". Termin składania ofert – 31 grudnia 2015 r.
 6. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 50 375,44 zł brutto.
 7. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy PHU „Renoma” Jerzy Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 51 994,56 zł brutto.
 8. Przygotowano zapytania ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 122.157,05 zł brutto.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 I.

 1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1) pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2) części wsi Karwik,

3) południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,

4) dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jeglin,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 1. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1) części wsi Jeglin,

2) południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3) północno – wschodniej części gminy Pisz,

4) dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

5) części wsi Karwik.

 

W związku z opracowaniem:

 • projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo – wschodniej części miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony był do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu.. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2016 r.
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony był do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2015 r.

II.

 1. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz w prawo własności.
 2. Sporządzono 9 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Pisz.
 3. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Zakończono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z wynikiem negatywnym.
 5. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.
 6. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 5 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 5 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

 1. W okresie od 01.12.2015 r. do dnia dzisiejszego złożono 2 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny korzystają 343 rodziny tj. 1778 osób.
 2. Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego. Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. Po dokonaniu oceny przedstawionej oferty, przyznano kwotę 49 200 zł na realizację ww. zadania.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 1. Udzielono 9 ślubów cywilnych.
 2. Wręczono 2 medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 

PION OCHRONY

 

 1. Dnia 21 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Dnia 23 grudnia 2015 r. uczestniczono w treningu wojewódzkim w systemie stałych dyżurów.
 3. Wydano siedem decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 4. W dniu 17.12.2015 r. przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piszu uczestniczył w spotkaniu poświęconym zagadnieniu oceny realizacji w 2015 r. zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Piszu.
 5. Wydano Zarządzenie Nr 155/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu informowania Burmistrza Pisza o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Pisz.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 687 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 78 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydane zostały 634 decyzje, w tym 544 decyzje przyznające pomoc społeczną i 90 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 532 rodzinne wywiady środowiskowe. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 588 234,29 (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Ośrodek udzielił pomocy w formie żywności dla 1600 osób, którą otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ilości 8,3 tony (cukier, olej rzepakowy, ser topiony, ser podpuszczkowy dojrzewający, kawa zbożowa, dżem truskawkowy, mleko, płatki kukurydziane, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa).

W okresie sprawozdawczym, wysłano 89 wniosków do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu się do egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 358 946,83 zł, natomiast na fundusz alimentacyjny kwotę 76 475,00 zł.

W ramach realizacji programu „Droga życia” skierowanego do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin, przeprowadzono zajęcia informatyczno-edukacyjne, zajęcia sportowo-aktywizujące oraz spotkania z animatorem czasu wolnego w domach uczestników. Dnia 09.12.2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące z uczestnikami programu w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyły się 3 spotkania grupy roboczej, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 35 spraw dotyczących przemocy.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji. Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 08:56
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 13:18
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1700 razy