BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PWiK Sp z o.o.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
poniżej 30 tys. euro (procedura uproszczona)


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
12-200 Pisz ul. Gdańska 11
tel/fax (87) 423-20-22 , 423- 37-34

Ogłasza

przetarg nieograniczony wykonanie budynku gospodarczego oraz fundamentu pod silos wapna na oczyszczalni ścieków Jagodne 22

Termin realizacji:
-fundament pod silos wapna - 2 tygodnie od podpisania umowy .
- budynek gospodarczy- 2 miesiące od podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia , można odebrać w PWiK Sp. z o.o. w Piszu ul. Gdańska 11 , pok. nr 9 w godz. 7:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty.
Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Andrzej Niewczas tel/fax. (87) 423 38 51

Oferty należy składać do dnia 5.09.2003 r. do godz. 1300 w sekretariacie Zamawiającego . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.09.2003 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna )

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy :
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
-spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy,
-przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2003 10:00
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2003 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2003 11:33
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2327 razy