BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PWiK Sp. z o.o. przetarg na dostawę używanej ładowarki

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Powyżej 30 tys. euro


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
12-200 Pisz ul. Gdańska 11
tel/fax (87) 423-20-22 , 423- 37-34

Ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki kołowej przeznaczonej do ładowania osadów na środki transportu na oczyszczalni ścieków poj. łyżki 1,5 - 2,0 m kw., rok produkcji 2000-2003.(PKWiU: 29.52.2)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia , można odebrać w PWiK Sp. z o.o. w Piszu ul. Gdańska 11 , pok. nr 9 w godz. 700-1500 lub za pośrednictwem poczty.
Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Niewczas Andrzej tel. (87)423-20-22 fax. (87) 423 20 22
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .
Termin realizacji (wymagany) – 40 dni od podpisania umowy.
Wadium - 2.000 zł
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
- cena (koszt) – 70 %
- liczba przepracowanych motogodzin – 10%
- warunki serwisowe 10%
-okres gwarancji 10%
Oferty należy składać do dnia 7.11.2003 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.11.2003 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego ( pokój konferencyjny )
W przetargu mogą brać udział oferenci którzy :
-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
-spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy,
- przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
Data powstania: piątek, 3 paź 2003 12:21
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2003 12:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2003 15:46
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1984 razy