BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych zarządzanych przez PTBS w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1, woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, tel. 087 4233356, fax 087 4233356, e-mail: piskie_tbs@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych zarządzanych przez zamawiającego w mieście Pisz.(PKWiU: 90.00.3)

Miejsce realizacji: miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy.

Wadium - 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 70%

przejęcie pracowników zamawiającego - 30%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 2, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Agata Wojcieszek-Olszewska, e-mail: piskie_tbs@poczta.onet.pl, tel. 087 4233356, 58, lok. 22, w godz. 11:00-13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 7.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

1. zobowiążą się do przedstawienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł

2. przedłożą wymagane zaświadczenia i dokumenty,

3. spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. zobowiążą się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Data powstania: piątek, 7 lis 2003 09:46
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 10:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2003 18:43
Opublikował(a): Łukasz Lenckowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2303 razy