BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 02/10 z działalności Burmistrza Pisza

Okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (20 stycznia 2010 r.–12 marca 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na cztery stanowiska pracy aplikantów w Straży Miejskiej w Piszu.
Wybrano Pana Dariusza Krzewskiego, Pana Dawida Grądwald, Pana Piotra Pomichowskiego oraz Pana Piotra Franczuk.
2. Ogłoszono nabór na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert - do 15.03.2010 roku.
3. Zatrudniono 24 osoby w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 18 lutego 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zakup wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Umowę podpisano z CEZAS-GLOB Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żelaznej 2, za łączną cenę brutto 254 603,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 04 marca 2010 roku.

2. W dniu 24 lutego 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni utwardzonych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 469/9 położonej przy ulicy Warszawskiej nr 36 w Piszu”. Umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U „OLECH POL” Wojciech Olszewski z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 38 919,22 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 maja 2010 roku.

3. W dniu 03 lutego 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – etap I”. Umowę podpisano z DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 15/4, za łączną cenę brutto 79 479,95 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 30 grudnia 2010 roku.

4. W dniu 04 lutego 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Umowę podpisano z Centrum Usług Projektowych Maria i Kazimierz Olchowscy z siedzibą w Wydminach przy ul. Suwalskiej 6, za łączną cenę brutto 66 355,80 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 stycznia 2011 roku.

5. W dniu 29 stycznia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – zadanie nr 1 (zarządzanie cmentarzami)”. Umowę podpisano z Administratorem Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę brutto 137 615,50 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy -31 grudnia 2010 roku.

6. W dniu 29 stycznia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – zadanie nr 2 (zarządzanie kaplicą przycmentarną)”. Umowę podpisano z Administratorem Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę brutto 20 801,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 grudnia 2010 roku.

7. W dniu 28 stycznia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 333 840,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 31 grudnia 2010 roku.

8. W dnia 11 marca 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2”. Umowę podpisano z Januszem Robertem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Usługi Transportowe Olszewski Janusz Robert z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 49, za łączną cenę brutto 162 626,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 15 czerwca 2010 roku.

9. W dniu 20 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni drogi w Kociołku Szlacheckim”. Wpłynęły dwie ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto 96 219,63zł, umowę podpisano 23 lutego 2010 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 30 czerwca 2010 roku.

10. W dniu 22 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie i opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 w postaci numerycznej oraz klasycznej”. Na zadanie nr 1 (Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie wsi Wąglik, gmina Pisza, o powierzchni około 56 ha) wpłynęło dwadzieścia sześć ofert. Na zadanie nr 2 (Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie wsi Snopki, gmina Pisz, o powierzchni około 245 ha) wpłynęło dwadzieścia cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

11. W dniu 26 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostaw, żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęły trzy oferty. Na zadanie nr 2 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, poza obszarem miasta Pisz wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęły trzy oferty. Na zadania nr 1 i 2 wybrano oferty złożone przez Henryka Leszczyńskiego z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, na zadanie nr 1 za łączną cenę brutto 192 052,40 zł i na zadanie nr 2 za łączną cenę brutto 379 420,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. W dniu 28 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”. Termin składania ofert upływa z dniem 18 marca 2010 roku.

13. W dniu 26 stycznia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie wsi Łupki”. Wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe ZUBET Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 28, za łączną cenę brutto 2 293 600,00 zł. 19 marca 2010 roku nastąpi podpisanie umowy.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Pisz- Etap I”.
2. Zakończono budowę sieci wodociągowej na osiedlu Polana w Wiartlu.
3. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg do piekarni ZAKO i do ogrodów działkowych w Piszu.
4. Zakończono wyposażanie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia.
5. Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę zaplecza rekreacyjno- sportowego w miejscowości Borki.
6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
7. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.
8. Odebrano dokumentację projektową na remont chodników i nawierzchni ulicy 1 Maja w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Remont Szkoły Filialnej w Snopkach.
3. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
4. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu.
5. Nasze centrum informatyczno – językowe – wyposażenie szkół w sprzęt.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Sprzedano lokal użytkowy w budynku na terenie miasta Pisz.
3. Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
- działki niezabudowanej pod usługi turystyczne na terenie gminy Pisz,
- działki z możliwością zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Pisz,
- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową z usługami na terenie miasta Pisz
4. Rozstrzygnięto 3 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.
5. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę garażową, położonej na terenie miasta Pisz.
6. Zawarto 12 umów dzierżawy nieruchomości, położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
8. Wydano 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
9. Wysłano 40 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
10. Wysłano 21 wezwań do uiszczenia zaległych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości i innych.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) części wsi Karwik,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Staszica a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D)
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki, części wsi Jaśkowo oraz części wsi Karwik.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
- wykonano adaptację pomieszczenia po byłej remizie OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwik,
- wykonano instalację kanalizacyjną oraz pomieszczenie WC w świetlicy wiejskiej w Rostkach.
2. W świetlicach wiejskich w miejscowościach: Borki, Liski, Hejdyk, Stare Guty, Bogumiły, Ciesina, Łupki, Łysonie, Rakowo Piskie, Rostki i Turowo Duże odbyły się imprezy choinkowe dla dzieci i młodzieży.
3. Podczas ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w Szerokim Borze Piskim.
4. Dokonano rozstrzygnięcia konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania sportu i zajęć ruchowych,
- polityki prorodzinnej,
- upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym,
- bezpieczeństwa obywateli
5. Zorganizowano konkurs plastyczny na wykonanie zaproszenia na Dzień Kobiet pod tytułem ”Mamo, babciu, ciociu – kochaj życie” związany z popularyzacją zdrowego stylu życia wśród kobiet i promocją kampanii społecznej mającej na celu wczesne wykrywanie
raka szyjki macicy.
6. W ramach robót publicznych od 15.03. br. będą zatrudnieni opiekunowie świetlic wiejskich.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 20.01.2010 r. do 12.03.2010 r. wydano 150 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 20 wniosków.
2. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac polegających na załadunku oraz wywiezieniu śniegu zalegającego na terenach osiedli mieszkaniowych w Piszu, nadzorowano wywiezienie 1 500 m3 śniegu.
3. Rozpatrywano i prowadzono 24 sprawy dotyczące usunięcia drzew.
4. Wydano 6 postanowień opiniujących program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
5. Przygotowano 11 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych,
6. Przygotowano i złożono w Sądzie 4 pozwy w sprawach o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
7. Sporządzono alfabetyczne wykazy osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego oraz niekwalifikujących się do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2010 r.
8. Trwają przygotowania do złożenia wniosku przez konsorcjum wspólnot mieszkaniowych do RPOWiM na dofinansowanie II etapu rewitalizacji- renowacja budynków.

PION OCHRONY

1. Wydano jedną decyzję administracyjną w zakresie świadczeń osobistych na rzecz obrony.
2. Przystąpiono do weryfikacji świadczeń osobistych do funkcji kuriera w zakresie doręczania wezwań w trybie Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Pisz.
3. Dokonano aktualizacji planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
4. W dniach 25.02. - 11.03.2010 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1991 z terenu Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 895 wniosków o udzielenie pomocy i 139 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 740 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 474.397,16 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 103.645,29 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 196.621,61 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Z dożywiania korzysta 746 uczniów.
Od 22 lutego br. zorganizowano prace społecznie użyteczne. Do wykonywania tych prac zostało skierowanych 30 osób. Wykonywane są one w : „Administrator” Sp. z o.o – 9 osób, OPiT -2 osoby, Przedszkolu Miejskim nr 1 -2 osoby, MGOSiR - 4 osoby, Muzeum Ziemi Piskiej – 1 osoba, Sołectwie Szeroki Bór Piski -1 osoba, Świetlicach Wiejskich w : Rostkach -3 osoby, Karpie - 4 osoby, Ciesinie -1 osoba, Borkach -1 osoba .

Data powstania: środa, 17 mar 2010 07:21
Data opublikowania: środa, 17 mar 2010 11:04
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2727 razy